Hỏi: Quỹ Doanh Nghiệp Nhỏ là gì? 

Quỹ Doanh Nghiệp Nhỏ là một sáng kiến của Tổ Chức Cứu Trợ Công Nhân Oregon với sự hỗ trợ từ Tiểu Bang Oregon để cung cấp các khoản trợ cấp lên tới $25.000 cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, rất nhỏ và nhỏ đủ điều kiện tại Oregon đã phải chịu tác động do COVID-19 hoặc các hạn chế về y tế và an toàn có liên quan và không thể tiếp cận các cứu trợ liên bang do tình trạng nhập cư của mình. 

Hỏi: Làm cách nào để tôi đăng ký khoản cứu trợ từ quỹ? 

Các chủ sở hữu doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đăng ký bằng cách gọi tới số 1-888-274-7272. Thông tin về cách thức đăng ký sẽ được cung cấp tại địa chỉ www.WorkerRelief.org bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2021 cho tới khi hết quỹ. Một điều hướng viên trong cộng đồng và được đào tạo sẽ hỗ trợ ứng viên về quy trình. Tất cả các bản đăng ký sẽ được xử lý thông qua hệ thống trực tuyến chung toàn tiểu bang. 

Hỏi: Tôi có phải nộp tài liệu để xác minh quyền sở hữu doanh nghiệp không? Những doanh nghiệp do nhiều người sở hữu phải nộp cho một chủ sở hữu hay cho tất cả? 

Tất cả các ứng viên phải chứng minh rằng mình là chủ sở hữu lớn nhất, là người đang sở hữu hơn 50% doanh nghiệp đồng thời là người nắm giữ mã số nhận dạng người nộp thuế cá nhân (ITIN) hoặc nắm giữ tình trạng tương tự. Nếu doanh nghiệp do nhiều người sở hữu, thì phải cung cấp bằng chứng quyền sở hữu của tất cả chủ sở hữu. Chỉ có một chủ sở hữu doanh nghiệp có thể đăng ký. Mỗi doanh nghiệp chỉ được hưởng một khoản trợ cấp. Một ứng viên không thể đăng ký cho nhiều hơn một doanh nghiệp. 

Hỏi: Nếu tôi không có ITIN thì sao? 

Doanh nghiệp đủ điều kiện phải được người nắm giữ ITIN hoặc cá nhân tương tự sở hữu hơn 50%. Những người nhập cư có Số An Sinh Xã Hội hạn chế (ví dụ, vì mục đích Cấp Phép Làm Việc hoặc theo chương trình Tạm Hoãn Thi Hành Lệnh Trục Xuất Những Người Đến Hoa Kỳ Từ Thơ Ấu (DACA)) cũng có thể đủ điều kiện miễn là những cá nhân đó vẫn chưa nhận cứu trợ liên bang từ những chương trình như Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương. 

Hỏi: Các bản đăng ký sẽ được quyết định như thế nào? 

Tất cả các bản đăng ký sẽ được quyết định trên cơ sở từng trường hợp. Các ứng viên có nguyện vọng sẽ đăng ký thông qua trung tâm cuộc gọi toàn tiểu bang hoặc thông qua tổ chức điều hướng tham gia trong cộng đồng. Sau khi đăng ký (được gọi là “xếp hàng”), ứng viên sẽ được điều hướng viên đến từ tổ chức điều hướng tham gia trong cộng đồng phỏng vấn. Điều hướng viên sẽ thu thập thông tin và tài liệu và sau đó nộp bản đăng ký. Sau khi nộp bản đăng ký, ứng viên sẽ được ủy ban chuyên gia phỏng vấn, ủy ban này sẽ đưa ra các khuyến cáo cho việc nhận trợ cấp. Ứng viên sẽ được thông báo về tình trạng bản đăng ký của mình và, nếu được đánh giá là đủ điều kiện, ứng viên sẽ được yêu cầu gửi thông tin xác minh ngân hàng, biểu mẫu thuế W-9 và thỏa thuận trợ cấp đã được ký.  Các doanh nghiệp đã bị sụt giảm doanh số hoặc doanh thu đáng kể do đại dịch COVID và các doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc rất nhỏ sẽ được ưu tiên. 

Hỏi: Những ngày quan trọng đối với việc đăng ký là những ngày nào? 

Đơn đăng ký sẽ được xử lý trên cơ sở xoay vòng bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2021 cho đến khi hết quỹ. Các thông tin chi tiết bổ sung sẽ sẵn có trên trang web của Tổ Chức Cứu Trợ Công Nhân Oregon tại địa chỉ www.WorkerRelief.org. 

Hỏi: Những doanh nghiệp nào đủ điều kiện? 

Quỹ sẽ ưu tiên cho những doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp rất nhỏ và doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại Oregon mà không thể tiếp cận với cứu trợ liên bang. Các danh mục trợ cấp sẽ phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp của quý vị. Quỹ này nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ cho các chủ sở hữu hoặc nhà vận hành doanh nghiệp Oregon, những người đóng góp vào sự thịnh vượng chung của chúng ta và vẫn chưa thể tiếp cận được với các hình thức cứu trợ khác do phân loại nhập cư liên bang. Liên Minh OWRF xác định tính đủ điều kiện cho các doanh nghiệp dựa trên doanh thu hàng năm của họ. Vì mục đích xác định tính đủ điều kiện, chúng tôi định nghĩa doanh nghiệp thành các hình thức sau: 

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp tại Oregon có doanh thu hàng năm dưới $50.000. 

Doanh nghiệp rất nhỏ là doanh nghiệp tại Oregon có doanh thu hàng năm từ $50.000 tới $100.000. 

Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp tại Oregon có doanh thu hàng năm từ $100.000 tới $1 triệu. 

Doanh nghiệp đủ điều kiện phải (a) đăng ký với Quốc Vụ Khanh Oregon, nếu bắt buộc phải làm như vậy, (b) có trụ sở ở Oreogon và đang hoạt động kinh doanh tại Oregon và được người nắm giữ ITIN hoặc cá nhân tương tự sở hữu ít nhất 50%. 

Doanh nghiệp không đủ điều kiện nếu là doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào các hoạt động chính trị hoặc vận động hành lang, là doanh nghiệp thụ động hoặc đầu tư, là doanh nghiệp tài chính chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh cho vay, là doanh nghiệp tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, hoặc là doanh nghiệp tham gia vào hoạt động chống lại chính sách công.

Hỏi: Doanh nghiệp sở hữu duy nhất có đủ điều kiện không? 

Có. Doanh nghiệp sở hữu duy nhất là hình thức doanh nghiệp đơn giản nhất trong đó một cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cá nhân về các nghĩa vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sở hữu duy nhất không phải đăng ký với Cơ Quan Đăng Ký Doanh Nghiệp trừ khi họ đang sử dụng một tên doanh nghiệp giả định. 

Hỏi: Nếu doanh nghiệp của tôi đóng cửa do COVID thì sao? 

Nếu doanh nghiệp của quý vị tạm thời đóng cửa do các lệnh về y tế và an toàn của Oregon hoặc của địa phương (ví dụ: phòng gym hoặc spa), nhưng quý vị có đủ khả năng về tài chính và dự định mở cửa trở lại, thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn. Nếu doanh nghiệp của quý vị đã đóng cửa vĩnh viễn mà không có kế hoạch mở cửa trở lại, quý vị không đủ tiêu chuẩn. 

Hỏi: Khoản trợ cấp có thể được dùng để làm gì? 

Khoản trợ cấp chỉ có thể được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau các tác động do đại dịch COVID-19 hoặc do các lệnh y tế công cộng về sức khỏe và an toàn gây ra, với điều kiện những chi phí đó chưa được chi trả thông qua các khoản trợ cấp, cho vay hoặc cứu trợ khác. Không được sử dụng khoản trợ cấp cho các phí tổn cá nhân hoặc các phí tổn không liên quan tới việc phục hồi doanh nghiệp từ các tác động của COVID-19.

Hỏi: Loại tài liệu nào sẽ được yêu cầu? 

Mỗi ứng viên phải nộp bằng chứng chứng minh quyền sở hữu và hoạt động chính của doanh nghiệp tại Oregon, với tình trạng là người nắm giữ ITIN hoặc tình trạng tương tự, danh tính và bằng chứng về tác động tài chính dựa trên đại dịch. Bằng chứng có thể bao gồm những điều sau (đây không phải là danh sách đầy đủ, các ứng viên đủ điều kiện sẽ được cung cấp các hướng dẫn về loại thông tin được yêu cầu và cách thức để chuẩn bị một bản đăng ký rõ ràng): 

– Bằng chứng về doanh nghiệp tại Oregon

– Doanh nghiệp phải phù hợp với các yêu cầu đăng ký của  

Tiểu Bang Oregon hoặc; 

– Được đăng ký với Quận hoặc Thành Phố tương ứng nơi 

doanh nghiệp hoạt động; hoặc 

– Có bằng chứng về việc thuê kinh doanh; hoặc 

– Có bằng chứng về hoạt động kinh doanh tại Oregon

– Lưu ý: Doanh nghiệp sở hữu duy nhất hoạt động theo tên chủ sở hữu không bắt buộc phải đăng ký với Tiểu Bang Oregon và không phải nộp Đăng Ký bổ sung. Nếu tên của doanh nghiệp không bao gồm tên pháp lý đầy đủ của chủ sở hữu doanh nghiệp, thì tên doanh nghiệp phải được đăng ký dưới dạng tên doanh nghiệp giả định với Cơ Quan Đăng Ký Doanh Nghiệp của Quốc Vụ Khanh. Vui lòng xem https://sos.oregon.gov/business/pages/select-business-name-structure.aspx để biết thêm chi tiết. 

– Bằng chứng về tác động của COVID: 

Mất hoặc giảm doanh thu hoặc thu nhập và/hoặc; 

– Mất khách hàng và/hoặc; 

– Mất đi (những) nhân viên quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp;

– Mất đi cơ hội kinh doanh dự kiến hoặc kế hoạch mở rộng kinh doanh mang lại lợi ích cho cộng đồng;

– Mất nhà cung cấp:

– Khả năng có được đủ nguồn cung cấp

Gia tăng chi phí (ví dụ gia tăng các phí tổn mua Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân, dụng cụ vệ sinh, các chi phí bổ sung để đáp ứng các yêu cầu về giãn cách xã hội, v.v.) và/hoặc; 

Bắt buộc phải đóng cửa doanh nghiệp do các hạn chế COVID đã làm ảnh hưởng tới doanh thu 

– Lưu ý: Quý vị phải chứng minh được các điều trên đã làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp của quý vị sau ngày 1 tháng 2 năm 2020. 

Hỏi: “Doanh thu hàng năm” có nghĩa là gì? 

Doanh thu hàng năm chỉ bao gồm doanh số bán hàng, biên lai và/hoặc thu nhập từ kinh doanh của ứng viên. Doanh thu hàng năm không bao gồm thu nhập cá nhân của ứng viên. Ví dụ, nếu ứng viên có thu nhập từ công việc hoặc nguồn khác, thì thu nhập này sẽ không được bao gồm trong doanh thu hàng năm. 

Hỏi: Doanh nghiệp của tôi có thể đăng ký bao nhiêu tiền? 

Chủ sở hữu doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đăng ký khoản trợ cấp dựa trên quy mô của doanh nghiệp để phục hồi từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các lệnh y tế và an toàn có liên quan. Khoản trợ cấp là từ $7.000 lên tới tối đa là $25.000. 

Hỏi: Tôi có phải trả thuế cho số tiền trợ cấp không? 

Có, nói chung là vậy. Nói chung thì khoản trợ cấp là một thu nhập của doanh nghiệp. Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên tham khảo ý kiến với bên khai thuế. Quỹ Doanh Nghiệp Nhỏ (SEF) không thể cung cấp cho quý vị lời tư vấn về thuế. Tất cả các bản đăng ký được chấp thuận sẽ bắt buộc phải có mẫu W-9 trước khi nhận trợ cấp.

Hỏi: Quỹ sẽ được phân phối như thế nào? 

Tất cả các khoản trợ cấp sẽ được phân phối thông qua hình thức gửi tiền trực tiếp bằng cách sử dụng nền tảng thanh toán của Tổ Chức Cứu Trợ Người Lao Động Oregon. Tất cả các ứng viên phải có địa chỉ email đã được xác thực, điện thoại di động, số ITIN và một tài khoản ngân hàng được liên kết. Tài khoản ngân hàng phải mang tên của doanh nghiệp, hoặc nếu là doanh nghiệp sở hữu duy nhất, thì phải mang tên của ứng viên. Tất cả các thông tin tài khoản ngân hàng, bao gồm chủ tài khoản, sẽ phải được xác minh trước khi nhận trợ cấp.  

Hỏi: Danh mục trợ cấp là gì? 

Danh mục trợ cấp sẽ như sau: Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp tại Oregon có doanh thu hàng năm dưới $50.000. Doanh nghiệp rất nhỏ là doanh nghiệp tại Oregon có doanh thu hàng năm từ $50.000 tới $100.000. Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp tại Oregon có doanh thu hàng năm từ $100.000 tới $1 triệu. Các ưu tiên của quỹ bao gồm những người bán hàng rong, doanh nghiệp sở hữu duy nhất, nhà thầu độc lập, 1099 công nhân, cơ sở thực phẩm và các doanh nghiệp tương tự ở Oregon, do người nắm giữ ITIN đủ điều kiện hoặc cá nhân tương tự sở hữu hoặc điều hành mà không thể tiếp cận các hình thức cứu trợ truyền thống do hệ thống phân loại nhập cư liên bang. 

Hỏi: Tôi có thể đăng ký khoản trợ cấp thứ hai không?

Không. Mỗi doanh nghiệp chỉ được hưởng một khoản trợ cấp. Một ứng viên chỉ có thể đăng ký cho một doanh nghiệp. Nếu quý vị nộp bản đăng ký mà sau đó bị từ chối, quý vị có thể nộp bản đăng ký thứ hai để xem xét. Quý vị phải cho biết về tất cả các bản đăng ký trước đó mỗi lần quý vị đăng ký. 

Hỏi: Nếu tôi đã nhận được hoặc có thể nhận được một cách hợp lý các lợi ích của Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP), liệu tôi có đủ điều kiện để nhận quỹ này không? 

Gần như là không, tuy nhiên mỗi đơn đăng ký được xem xét trên cơ sở từng trường hợp. Quỹ này nhằm mục đích phục vụ các chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ tại Oregon bị loại trừ ra khỏi các cứu trợ khác do hệ thống phân loại nhập cư liên bang. Doanh nghiệp không đủ điều kiện nếu doanh nghiệp đó đã nhận bất kỳ quỹ hoặc tài trợ nào từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương liên bang. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận SEF nếu quý vị đã đăng ký nhận tài trợ từ PPP nhưng đã không nhận được tài trợ

Hỏi: Nếu tôi đã nhận các trợ cấp khác như trợ cấp từ tổ chức phi lợi nhuận địa phương thì tôi có đủ điều kiện không? 

Có. Doanh nghiệp vẫn đủ điều kiện ngay cả khi đã nhận cứu trợ từ các quỹ của tiểu bang, khu vực, địa phương hay các tổ chức phi lợi nhuận. Mức độ ưu tiên sẽ được dành cho các doanh nghiệp vẫn chưa nhận được các nguồn cứu trợ đáng kể khác. Doanh nghiệp không được sử dụng khoản trợ cấp để trang trải chi phí khôi phục mà họ đã nhận được từ các chương trình liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.

Hỏi: Những doanh nghiệp nào đủ điều kiện để được cứu trợ?

Những doanh nghiệp tại Oregon hoạt động trước ngày 8 tháng 1 năm 2021 có chủ sở hữu đa số là người nắm giữ ITIN hoặc cá nhân tương tự sẽ có thể nộp đơn. Tất cả các chủ doanh nghiệp phải chứng minh được rằng doanh nghiệp của mình đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch hoặc một lệnh ban bố về y tế công cộng có liên quan.Nếu quý vị không chắc chắn về tính đủ điều kiện của mình, chúng tôi khuyến khích quý vị vui lòng gọi tới số 1-888-274-7292 để xác nhận tính đủ điều kiện của mình. Tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của từng doanh nghiệp, quý vị có thể đủ điều kiện.