Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon cung cấp sự giúp đỡ tiền mặt trực tiếp đến những di dân Oregon bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch COVID-19 và bị loại trừ khỏi hệ thống an toàn của tiểu bang và liên bang.  Quỹ này cung cấp một cơ hội cho cơ sở từ thiện và những nhà hảo tâm, lớn hay nhỏ, để ủng hộ  những công nhân Oregon và bảo đảm sự thịnh vượng của chúng ta.

Nhiều người di dân và người tỵ nạn làm những công việc cốt lõi đối với sự thịnh vượng của tiểu bang bao gồm công nhân nông nghiệp, công nhân chế biến thực phẩm, người làm tạp vụ, công nhân xây dựng, làm vườn, người chăm sóc và những công nhân công nhật. Những công nhân với tình trạng không hợp lệ thường làm việc với tiền lương thấp, đối mặt với sự mất việc, có rất ít nguồn tài nguyên để trang trải những cần thiết căn bản trong suốt thời kỳ khủng hoảng này.

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2020, Lập pháp Oregon cho phép dùng 10 triệu để bắt đầu Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon (OWRF). Tuy nhiên, sự cần thiết được ước tính ở Oregon vượt hơn 12 lần con số đó. Chính là mệnh lệnh để chính quyền địa phương và tiểu bang đầu tư tài nguyên đầy đủ vào Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon.

Khi Lập pháp Oregon họp trong một phần đặc biệt để nói về  bệnh dịch COVID-19, một ưu tiên cao phải đặt ra để bảo đảm là những công nhân không có  tình trạng hợp lệ và gia đình của họ có thể xoay sở trong cuộc khủng hoảng này.

Những con số thực tế

 • Cứ 10 trẻ em Oregon thì có một trẻ sống với một thành viên gia đình không có giấy tờ.1
 • Những di dân đóng góp to lớn trong sự tráng kiện của nền kinh tế Oregon.
  • Cứ 8 công nhân thì có một người di dân ở Oregon làm nên một sự chia sẻ lực lượng lao động kỹ nghệ của tiểu bang.2 
  • Những người Oregon không có giấy tờ hợp lệ trả khoảng 81 triệu thuế cho tiểu bang và địa phương hàng năm.3 
  • 13 % lực lượng lao động tại Oregon là di dân.4
  • Năm 2015, hơn 28,000 chủ nhân doanh nghiệp di dân điều hành $470.6 triệu trong doanh thu.
  • Năm 2014, các gia đình di dân đóng $2,7 tỷ tiền thuế liên bang và tiểu bang.

Hơn 100 cộng sự cộng đồng của Oregon đến với nhau để hình thành Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon để giúp di dân xoay sở trong khủng hoảng này.
Vui lòng xem sự hợp tác và ủng hộ toàn diện.

1 https://www.ocpp.org/2020/04/06/oregon-immigrant-workers-excluded-federal/
2 https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-oregon
3 https://www.ocpp.org/2017/04/17/undocumented-workers-pay-taxes/
4 https://www.migrationpolicy.org/data/state-profiles/state/workforce/OR