Tại sao chúng ta cần một quỹ đặc biệt cho cộng đồng di dân Oregon?

Không như những người khác mất việc bởi COVID-19, nhiều di dân bị loại khỏi bất cứ sự trợ giúp của liên bang, sự thất nghiệp, và những chương trình an toàn khác, mặc dù họ trả hàng tỷ thuế Dollars cho địa phương, tiểu bang và liên bang hàng năm.

Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon điền vào chỗ trống nghiêm trọng,  Quỹ sẽ giúp cộng đồng khắp tiểu bang,

Ai là người hội đủ điều kiện?

Bất cứ người Oregon nào, 18 tuổi trở lên, mất lương vì bệnh dịch COVID-19 và bị loại trừ khỏi hệ thống an toàn của liên bang bởi vì tình trạng di dân, nên nộp đơn khi quỹ bắt đầu.

Tiền sẽ được phân phối như thế nào?

Sự giúp đỡ có thể được phân phối qua hệ thống điện toán và qua những phương pháp an toàn khác.

Tôi nộp đơn xin OWRF giúp đỡ hay giới thiệu người nộp đơn  như thế nào?

Gọi 1-888-274-7292 để đăng ký

Sự cần thiết ở Oregon lớn như thế nào?

Dựa trên ước tính của Trung Tâm Oregon về Chính Sách Công Cộng, chúng ta  dự đoán một nhu cầu khoảng $124 triệu ở Oregon.

Quỹ Hỗ Trợ Cách Ly

Công việc nông nghiệp” có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào liên quan đến nông nghiệp, trồng trọt, đánh bắt cá, trồng cây và thu hoạch cây, chăn nuôi bò sữa, trang trại gia súc, chế biến thực phẩm, đóng hộp, giết mổ, đóng gói, làm thịt, công việc vườn ươm, cảnh quan hoặc làm vườn.

Định nghĩa cũng bao gồm nhân viên chuỗi thực phẩm thiết yếu: bất kỳ ai có công việc liên quan đến ngành chuỗi thực phẩm, ví dụ như nhân viên nhà hàng, nhân viên cửa hàng thực phẩm, nhân viên giao thực phẩm, v.v.

Khả năng hội đủ điều kiện: Đã tiếp xúc với COVID-19 vào/hoặc sau ngày 13 tháng Ba mà người đó được khuyến cáo nên tự cách ly, và/hoặc đã tiếp xúc với một người nào đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại nơi làm việc, hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, và/hoặc sống gần các thành viên khác trong gia đình dương tính với COVID-19 và/hoặc đã được truy vết tiếp xúc.

donate