Ang OWRF ay mamamahagi ng direktang ayuda sa mga imigranteng taga Oregon na patuloy na pinagkakaitan ng tulong ng Estado. Ang pondong ito ay nagbibigay ng oportunidad sa mga institusyon na pang kawanggawa at mga indibiduwal na donors, malaki man o maliit, upang masuportahan ang mga imigranteng manggagawa sa Oregon para masiguro ang kolektibong kaunlaran.

Marami sa mga ito ay gumaganap ng mahahalagang papel para sa kaunlaran ng Estado tulad ng mga mangagawang bukid, manggagawa sa pagproseso ng pagkain, manggagawa sa konstruksiyon, mga caregivers, housekeepers, laborers, landscapers at iba pa.  Marami rin sa kanila ang tumatanggap ng mababang pasahod (mababa pa sa minimum wage) dahil sa kanilang immigration status (undocumented alien).

Noong Abril 23, 2020, ang Oregon Legislature ay naglaan ng sampung milyong dolyares ($10 million) upang masimulan ang programang OWRF, datapuwat ang aktual na kailangang pondo ay $120 milyon, (12 times higher from initial budget) para umusad ang programa.  Dapat ay magtulungan ang Estado at ang Lokal na pamahalaan para masustina ang programang OWRF.

Kapag magkaroon ng special session ang Oregon Legislature tungkol sa Covid 19, ang dapat nilang bigyan ng prayoridad at sigurohin na ang mga manggagawa at ang kanilang mga pamilya ay kayang makatawid at malampasan ang krisis na ito, anuman ang kanilang immigration status.

Mga ilang katotohanan

 • Sa bawat sampung imigranteng bata sa Oregon ay may isang kasamang miyembro ng pamilya na hindi dokumentado.1
 • Malaki ang naiaambag ng mga imigrante sa ekonomiya ng Oregon.
  • Isa sa walong manggagawa sa Oregon ay imigrante, kung saan ay kabilang ito sa lakas paggawa ng Estado para umusad ang industriya.2 
  • Ang mga ‘di dokumentadong imigrante sa Oregon ay nagbabayad halos ng 81 milyong dolyares kada taon sa pamamagitan ng buwis sa Estado at sa Local.3 
  • Mahigit sa 13 porsiyento (13%) ng lakas paggawa sa Oregon ay mga imigrante.4
  • Noong taong 2015 mahigit sa 28,000 na imigranteng negosyante ang kumita ng $470.6 milyong dolyares.
  • Noong taong 2014 ang mga sambahayang imigrante ay nakapagbayad ng 2.5 bilyong dolyares ($2.5 billion) sa pamamagitan ng Federal at State taxes.

Mahigit sa isang daang Oregon Community Partners ang nagsama-sama para buuin ang Oregon Workers Relief Fund (OWRF)  upang matulungan ang mga imigranteng taga Oregon na patuloy na pinababayaan ng Estado sa gitna ng matinding krisis.
Tignan ang buong koalisyon at mga endorsers

1 https://www.ocpp.org/2020/04/06/oregon-immigrant-workers-excluded-federal/
2 https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-oregon
3 https://www.ocpp.org/2017/04/17/undocumented-workers-pay-taxes/
4 https://www.migrationpolicy.org/data/state-profiles/state/workforce/OR