Bakit kailangan ang espesyal na pondo para sa mga imigranteng komunidad sa Oregon?

​Hindi gaya ng iba na nawalan din ng trabaho dahil sa Covid 19, marami sa mga imigrante ang hindi isinama sa pagbibigay ng tulong mula sa Federal at sa Estado, kasama na rito ang unemployment check at stimulus, sa kabila nang pag-aambag ng mga ito ng bilyong-bilyong dolyares sa anyo ng buwis kada taon.

Ang Oregon Relief Fund ang siyang magpupuno at susuporta sa mga imigrante sa buong Estado.

Sino-sino ang pwedeng makakuha ng pondo?

Sinumang nakatira sa Oregon na nawalan ng hanapbuhay nang dahil sa pandemia ng Covid -19, na may 18 taong gulang at pataas na hindi nabigyan ng ayuda mula sa Federal o Estado.  Kailangan lamang mag apply kapag handa na ang OWRF.

Paano maipapamahagi ang pondo?

Ang pondo ay maaaring ipamahagi sa pamamagitan ng electronic transfer o ‘di kaya sa ligtas na pamamaraan.

Paano mag-apply ng OWRF assistance?

Ang mga karagdagang impormasyon ay ilalathala sa tamang panahon. Mag-sign up para makatanngap ng mga update.

Gaano kalaki ang pangangailangan sa Oregon?

Base sa tantiya ng Oregon Center for Public Policy, ang kailangang pondo ay aabot sa $124 milyong dolyares.

donate