Ang Tulong sa Manggagawa ng Oregon ay tumutulong sa mga nangangailangang imigrante na taga-Oregon na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Matuto pa tungkol sa aming mga programa.

Ang Tulong sa Manggagawa ng Oregon ay nagbibigay ng direktang suporta sa mga imigrante na taga-Oregon na nahaharap sa: 

  • Pagkawala ng trabaho at sahod dahil sa COVID-19
  • Matinding init, usok at iba pang kalamidad sa klima
  • Kumplikadong sistema ng imigrasyon
  • Pagpapalayas at ang krisis sa pabahay

Dinisenyo at ipinatupad ng komunidad at para sa komunidad, ang Tulong sa Manggagawa ng Oregon ay nakakatugon sa mga agarang pangangailangan sa buong estado habang pinapalakas ang katatagan ng komunidad para sa hinaharap. Ipinapakita ng Tulong sa Manggagawa ng Oregon na epektibo ang mga solusyon na pinamumunuan ng komunidad, at na kapag nangunguna ang komunidad, naglalabas tayo ng mga positibong resulta na humahantong sa mas malakas at mas malusog na mga komunidad.

Ang mga imigrante na taga-Oregon ay nakakaranas ng kahirapan sa ekonomiya dahil sinasadya silang hindi isama sa mga pampublikong programa tulad ng mga programa sa pagtulong sa COVID at insurance para sa kawalan ng trabaho.

 

Paano Mag-apply

Makipag-ugnayan sa amin sa info@workerrelief.org

“Salamat sa mga pondo ng Tulong sa Manggagawa ng Oregon, nabayaran ko ang aking mga nahuling bayarin at nasuportahan ang aking tahanan at pamilya. Malaki ang epekto ng mga pondong ito sa buhay ko, salamat.

— Nakatanggap ng Tulong sa Manggagawa ng Oregon na si Ramona